Plan de management

 

CM PULS

PLAN DE MANAGEMENT

Centrul Medical PULS 2009   un spital privat cu paturi de spitalizare continuă şi de zi (chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, ORL, ortopedie traumatologie, obstetrică ginecologie, medicină internă, cardiologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice), ambulatoriu de specialitate  şi un laborator de imagistică medicală dotat cu ecograf, mamograf şi computer tomograf.

DIRECŢII DE ACŢIUNE

1. Strategia serviciilor medicale: 

1. Aprobarea planului anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea directorului  medical, respectând normele legale în vigoare;

2. Aprobarea măsurilor propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

3. Aplicarea strategiilor adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită.

2. Management economico-financiar:  

1. Creşterea eficienţei spitalului;

2. Îmbunătăţirea resurselor financiare;

3. Analiza veniturilor pe tipuri de servicii oferite de către spital şi pe tipuri de provenienţă;

4. Analiza cheltuielilor spitalului în funcţie de destinaţia lor la nivelul întregului spital;

5. Urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli conform contractului încheiat;

6. Urmărirea respectării disciplinei economico-financiare prin intermediul consiliului medical;

7. Identificarea surselor pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii;

3. În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:

1. Crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

2. Urmărirea implementării protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical;

3. Urmărirea realizării activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical;

4. Asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenirea infecţiilor nosocomiale;

5. Monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

6. Analiza modului de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, consiliului ştiinţific şi consiliului etic, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii;

7. Urmărirea modului de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi dispunerea de măsuri atunci când se constată încalcărea acestora.

4. În domeniul managementului resurselor umane: 

1. Aprobarea regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;

2. Aprobarea programului de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

3. Realizarea evaluării performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionarea contestaţiilor în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;

4. Aprobarea planului de formare şi perfecţionare al personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

5. Negocierea contractul colectiv de muncă la nivel de spital;

6 .Urmărirea încheierii asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;

5. În domeniul managementului administrativ:

1. Aprobarea şi urmărirea respectării regulamentului de organizare şi funcţionare;

2. Reprezentarea spitalului în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;

3. Încheierea actelor juridice în numele, şi pe seama spitalului, conform legii;

4. Modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi măsuri de îmbunatăţire a activităţii spitalului;

5. Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile prevăzute de lege;

6. Asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;

7. Punerea la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea spitalului;

8. Organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;

9. Organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;

MANAGER,

DR. MUCENIC CRISTIAN